AKTIVITY

V rámci aktívneho využívania voľného času prijímateľov sa títo podľa možností zúčastňujú kultúrnych a športových podujatí aj za hranicami okresu či kraja. Umožňujú sa im návštevy okresného mesta, obcí a rekreačných oblastí, kde majú možnosť spoznávať krásy, kultúrne a historické pamiatky Slovenska.

20_big

Prijímateľom sociálnej služby ponúkame možnosti sebarealizácie v rámci záujmových činností, kde rozvíjajú svoje spevácke, tanečné, recitačné či výtvarné schopnosti. Snažíme sa uspokojovať ich záujem o vyšívanie, zbieranie obrázkov známych a populárnych osobností, sledovanie videoprojekcie, či iné aktivity.

Veriacim prijímateľom sú umožňované návštevy náboženských obradov v miestnom kostole. Počas svojho pobytu v zariadení sú vedení v duchu toho – ktorého sú vierovyznania. Majú možnosť uctievať a zachovávať náboženské ako aj svetské tradície.

 

23_big 22_big 25_big

Zariadenie vytvára aj možnosti pre pracovnú činnosť prijímateľov, v prípade ak prejavia záujem o prácu pri skrášľovaní vonkajšieho areálu, o pomocné práce v práčovni, v kuchyni alebo pri stolovaní.

I keď zariadenie v priebehu svojej existencie prešlo mnohými zmenami, menil sa jeho názov, metódy práce aj právne postavenie, hlavné poslanie pretrvalo:

„Poskytovať starostlivosť tým, ktorí sú na ňu odkázaní, otvoriť im svoje srdcia a nájsť v ich vnútri krásno, o ktoré sú ukrátení navonok, nenechať ich prepadnúť sebaľútosti, ale vtiahnuť ich do života v miere, v akej im to umožňuje ich zdravotný stav.“