PODMIENKY PRIJATIA

PRIJÍMANIE PRIJÍMATEĽOV DO ZARIADENIA

Proces prijímania prijímateľov do domova sociálnych služieb sa riadi príslušnými ustanoveniami zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách (§ 74) a o zmene a doplnení zákona č. 445/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov a zákona č.485/2013, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 o sociálnych službách, zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a VZN č. 28/2012 PSK o podmienkach poskytovania sociálnych služieb, určení sumy úhrady, spôsobe jej určenia a platenia a výkone opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach sociálnych služieb a v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a VZN č. 30/2012, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 28/2012.

POSTUP OBČANA, KTORÝ MÁ ZÁUJEM O POSKYTOVANIE SOCIÁLNEJ SLUŽBY (www.vucpo.sk)

  • samospráva – úrad – odbor sociálny – tlačivá, formuláre PSK
  • legislatíva a orgány – viac o Všeobecne záväzných nariadeniach 
  • poradovník čakateľov

Kontaktná adresa na doručenie žiadosti a posudkovej činnosti:

Úrad PSK
Námestie mieru 2
Odbor sociálny
Oddelenie registrácie a posudkovej činnosti
080 01 Prešov

Kompletná žiadosť občana má tieto náležitosti:

– je vyplnená podľa pretlače a podpísaná účastníkom konania (žiadateľom, resp. zákonným zástupcom žiadateľa / opatrovníkom
– obsahuje právoplatný rozsudok príslušného súdu o pozbavení spôsobilosti na právne úkony a právoplatné uznesenie o ustanovení opatrovníka (u osôb pozbavených spôsobilosti na právne úkony)
– obsahuje aktuálne vyjadrenie lekára o zdravotnom stave žiadateľa, vrátane kompletných príloh
– potvrdenie o výške príjmu žiadateľa/dôchodku a u detí o výške príjmu rodičov/za posledných 12 kalendárnych mesiacov, v prípade osôb, u ktorých bolo súdom stanovené výživné, právoplatný rozsudok príslušného súdu o stanovení výšky výživného
– ak žiadateľ vlastní nehnuteľný majetok, výpis z listu vlastníctva

Domov sociálnych služieb vedie poradovník čakateľov podľa poradia, v akom mu boli doručené žiadosti občanov o poskytnutie sociálnej služby.

Doklady potrebné k nástupu do zariadenia

  • originál rodného listu
  • občiansky preukaz
  • rozhodnutie o poberaní dôchodku, resp. iného príjmu
  • prehlásenie, že nevlastní žiadny majetok
  • zdravotná dokumentácia
  • preukaz poistenca
  • veci osobnej potreby

Ďalší postup prijatia do zariadenia sa riadi výsledkami sociálneho šetrenia a platnou legislatívou. Sociálne šetrenie sa začína po kompletizácii žiadosti za účelom posúdenia sociálnej núdze občana, resp. odkázalosti na poskytovanie sociálnych služieb. Uskutočňuje sa v domácom prostredí žiadateľa, príp. za pomoci obce.