POSKYTOVANÉ SLUŽBY

V domove sociálnych služieb je poskytovaná starostlivosť pre prijímateľov formou celoročného pobytu. Kapacita zariadenia je 65 prijímateľov. Poskytuje komplexné sociálne služby dospelým mužom a ženám.
Ide o prijímateľov so zdravotným, duševným, mentálnym postihnutím, poruchami správania alebo s kombináciou postihnutí.

Sociálna starostlivosť venovaná tejto skupine prijímateľov je zameraná na ich formovanie, rozvíjanie ich samostatnosti formou individuálneho prístupu, tak aby bola zohľadnená ich osobnosť, fyzické a záujmové špecifiká. Napomáha prekonávať nepriazne osudu v ich živote, rozvíjať a formovať ich ľudský potenciál. O plnenie tohto cieľa sa v zariadení stará tím 7 zamestnancov úseku sociálnej práce a ergoterapeutov.

Priamy kontakt s prijímateľmi pri poskytovaní opatrovateľskej starostlivosti vykonáva 15 opatrovateliek. Zariadenie poskytuje rehabilitačné služby internými zamestnancami.
Zdravotná starostlivosť je zabezpečovaná prostredníctvom strediskového ošetrujúceho lekára. Zariadenie 1 x mesačne navštevujú odborní lekári z odboru psychiatrie a neurológie. Iné odborné vyšetrenia sú zabezpečované v špecifických zdravotníckych zariadeniach.

STRAVOVANIE

17_big Zariadenie má vlastnú stravovaciu prevádzku, ktorá v roku 2003 prešla rozsiahlejšou rekonštrukciou – rozšírením vývarovne a úpravou jedálenských priestorov pre prijímateľov a zamestnancov.

Prijímateľom umiestneným v zariadení sa poskytuje strava 5 x denne v čase:
Raňajky 8:00 – 8:30 hod
Desiata 10:00 – 10:30 hod
Obed 11:30 – 12:00 hod
Olovrant 15:00 – 15:30 hod
Večera 17:30 – 18:00 hod

Mobilní prijímatelia sa stravujú v priestoroch jedálne, imobilným prijímateľom je strava podávaná na izbách. Zástupca prijímateľov sa zúčastňuje na tvorbe jedálneho lístka ako člen stravovacej komisie. Stravovacie služby spĺňajú hygienické požiadavky.

UBYTOVANIE

18_big19_bigV ubytovacom objekte sú 2, 3 a 4 lôžkové izby. Každá izba prijímateľa sociálnej služby je vybavená nočným stolíkom, skriňou, posteľou a niektorí prijímatelia majú na izbe svoj vlastný televízor. Na každom ubytovacom oddelení je spoločenská miestnosť a kuchynka, kde sa prijímateľom môže pripraviť káva alebo čaj.

Na presun imobilných prijímateľov z prízemia na 1. poschodie slúži stoličkový výťah.

Zariadenie má vlastnú práčovňu, ktorá denne zabezpečuje pranie prádla, vrchného ošatenia a posteľnej bielizne prijímateľov.