PRÍSTUP K INFORMÁCIÁM

V súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám DSS v Jabloni sprístupňuje všeobecné informácie o:

– poskytovaní služieb
– kapacite zariadenia
– počte klientov
– vekovom zložení, pohlaví
– o výpočte a výške úhrady za poskytované služby
– o poradovníku čakateľov

Žiadosť o sprístupnenie informácií môže byť podaná:

– písomne
– telefonicky
– osobne

Informácia sa sprístupňuje bezplatne, s výnimkou úhrady za poskytovanie informácií podľa zákona č. 341/2012 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.

Sadzobník spoplatňovaných úkonov

Informácie sa sprístupňujú bez preukázania právneho alebo iného dôvodu alebo záujmu, pre ktorý sa informácia požaduje.

Zákonné dôvody obmedzenia prístupu verejnosti k informáciám